agencia de marketing

Consells de Participació de Centre (CPC) La Vostra Llar: empoderant als residents per a una vida de qualitat

Els Consells de Participació de Centre (CPC) són òrgans formats per residents, familiars, direcció del centre, treballadors i administració pública local. Aquests consells tenen com a objectiu principal crear un espai on els residents puguin expressar les seves preocupacions, opinions i suggeriments sobre la vida a la residència. A més, pretenen fomentar la col·laboració i la presa de decisions conjuntes per a millorar la qualitat de vida als centres.

Té l’origen en el reglament establert per la Llei Autonòmica 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, creada amb la voluntat d'implicar a tota la ciutadania , en tota la seva riquesa plural i diversa, en els serveis socials, de manera transversal, per a reforçar les xarxes socials de suport.

Concretament, l'article 57 de la Llei tracta sobre la participació en l'àmbit dels centres i estableix que en els centres públics on es prestin serveis socials o es compleixin activitats socials i en els privats que rebin finançament públic, s'han d'establir processos de participació democràtica de les persones usuàries o de les seves famílies.

Com funcionen els CPC

Els Consells de Participació de Centres porten a terme reunions periòdiques, mínim una vegada a l'any. Durant aquestes reunions, es discuteixen temes rellevants i es prenen decisions. Els assumptes comuns que s'aborden inclouen la qualitat de l'atenció, la seguretat, la programació d'activitats i les polítiques de la residència.

Els centres de serveis socials han de comunicar a la Secretaria del Consell General de Serveis Socials la creació, la modificació o la supressió dels òrgans de participació de serveis socials, a l'efecte de l'actualització del Registre.

Per tal de registrar els resultats de les reunions i poder-los fer públics posteriorment, és necessari redactar una acta que ha d'estar signada per tots els components. Si algun membre designat per al consell, no pogués estar present a la reunió, se li fa arribar l'acta perquè pugui tenir coneixement sobre els temes tractats i expressar conformitat amb la seva signatura.

Composició dels Consells de Participació del Centre
Quines són les funcions dels CPC
 • Informar anualment sobre la programació general de les activitats.
 • Rebre informació periòdica del funcionament general de la residència.
 • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
 • Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l'avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
 • Dur a terme propostes de millora del servei.
 • Fer públics els resultats de la participació.
La importància dels CPC
 • Empoderament dels residents: brinden als residents una veu activa en les decisions que afecten les seves vides diàries, la qual cosa millora el seu benestar emocional.
 • Millora la qualitat de vida: aconsegueixen que els usuaris participin en les decisions de la residència i es puguin adaptar els serveis d'acord amb les preferències i necessitats individuals.
 • Resolució de problemes: s'aborden dificultats i preocupacions en un entorn obert i constructiu. Això ajuda a resoldre problemes abans que es converteixin en conflictes més greus.
 • Foment de la comunitat: la formació d'aquests consells crea un sentit de comunitat entre els residents i el personal de la residència, la qual cosa contribueix a un ambient més harmoniós i solidari.
 • Transparència i rendició de comptes: promouen la transparència en la gestió de les residències i la rendició de comptes per part de l'administració i el personal. Això augmenta la confiança dels residents i les seves famílies en la qualitat de l’atenció proporcionada.
Conclusions

Aquestes assemblees de col·laboració són una eina valuosa per a promoure la participació activa dels residents en la presa de decisions i la millora de la qualitat a les residències i centres de dia. A La Vostra Llar sabem com és d'important la qualitat en el tracte i el respecte cap als residents, així que la direcció dels nostres centres estarà encantada de respondre sobre qualsevol dubte que pugui sorgir sobre els CPC.

Podeu consultar també més informació sobre aquest tema al Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies. Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles