agencia de marketing

Llei de dependència graus i nivells

Les persones que es trobin en situació de dependència o tinguin algun familiar que ho estigui han de reunir uns requisits bàsics per a accedir a les prestacions establertes per la llei de dependència.

Els requisits bàsics que cal complir són els següents:

 1. Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.

Dependència: és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la manca d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajuts importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o que pateixen algun trastorn de salut mental, d'altres suports per la seva autonomia personal.

Autonomia: és la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia iniciativa, decisions personals sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

Activitats bàsiques de la vida diària: són aquelles que permeten a la persona desembolicar-se amb un mínim d'autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

 1. Residir en el territori espanyol i haver-lo fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui té la guàrdia i custòdia.

Les ajudes a la dependència poden sol·licitar-se acudint als serveis socials municipals o als centres d'atenció primària, on un treballador o treballadora social valorarà la situació i oferirà orientació sobre els tràmits a realitzar.

A l'hora de presentar la sol·licitud, serà necessari emplenar un formulari i adjuntar dades personals i administratius, a més d'un informe mèdic específic. La documentació necessària per a iniciar el procés es pot presentar en els següents organismes:

Ajuntaments

Oficines de Benestar i Familia

Oficines d'Atenció Ciutadana del Departament de Benestar Social i Família

Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies

En la página web de la Generalitat de Cataluña

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

El grau de dependència només el pot determinar l'administració pública. Per a això, l'equip del Servei de Valoració de la Dependència visitarà el domicili habitual de la persona. Per a iniciar la valoració, un professional d'aquest servei es posarà en contacte telefònic amb la persona sol·licitant per a acordar dia i hora per a realitzar una visita en el domicili o en el centre on resideix (en el cas de les persones ingressades en una residència). Si no fos possible contactar telefònicament amb la persona, se li enviaria una carta al domicili o centre de residència on se li demanarà que es posi en contacte amb el servei de valoració per a concertar una visita.

Per a fer la valoració final, es tindran en compte els informes de salut aportats, l'entrevista realitzada en el domicili, l'observació i la comprovació directa i els resultats obtinguts en el Barem de Valoració de la Dependència (BVD).

Segons la necessitat d'ajuda que té una persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s'estableixen tres graus de dependència: dependència moderada (Grau I), dependència severa (Grau II), i gran dependència (Grau III).

Grau I. Dependència moderada

Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.

(De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).

Grau II. Dependència severa

Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

(De cinquanta a setanta-quatre punts en el BVD).

Grau III. Gran dependència

Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

(Igual o major a setanta-cinc punts en el BVD).

El grau de dependència pot ser revisat a instàncies de la persona afectada, els seus representants o l'administració, si es produeix una millora o empitjorament de la situació de dependència, per error de diagnòstic o error en l'aplicació del barem corresponent.

Per a sol·licitar el procés de revisió del grau de dependència cal emplenar un formulari específic que ha de complementar-se amb un nou informe mèdic. El procés és exactament el mateix que el de la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència.

Quan s'hagi dictaminat el grau de dependència, els serveis socials públics d'atenció primària o dels centres residencials elaboraran, de manera conjunta amb la persona dependent o els seus representants, un programa d'atenció personalitzat.

El propòsit és proposar la prestació de determinats serveis i/o prestacions econòmiques, tenint en compte les necessitats de la persona, l'entorn familiar i social i la disponibilitat dels serveis.

Les prestacions de serveis poden ser les següents:

 • Servei de prevenció de dependència i promoció de l'autonomia.
 • Teleassistència.
 • Atenció social domiciliària.
 • Centres de dia.
 • Servicios residenciales en diferentes modalidades.
 • Formación y acompañamiento a las personas cuidadoras.

Les possibles prestacions econòmiques són:

 • Prestación vinculada a un servicio (atención domiciliaria, centros de día o residencia).
 • Prestació al cuidador no professional.
 • Prestació d'assistent personal.

Per a calcular els imports de les prestacions econòmiques de les ajudes a la dependència sempre es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona dependent.

Residències La Vostra Llar t'ajuda

Si necessita més informació o té algun dubte sobre Llei de dependència: graus i nivells, pot sol·licitar més informació a La Vostra Llar.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles