Política de Privadesa i de Protecció de Dades

En compliment del que estableix el Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679 de el 27 d’abril de 2016 (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. informa l’usuari / client de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. i gestionat sota la seva responsabilitat com a Responsable del tractament amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o clients que han accedit i han proporcionat la informació i l’autorització de el tractament de la informació a través dels formularis electrònics d’aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic.

Les dades que l’usuari facilita LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. tenen com a finalitat mantenir una relació comercial amb l’usuari, gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i / o serveis que sol·liciti, així com informació tècnic comercial. Sense caràcter exclusiu, les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari per ser obligatoris, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntari i optatiu, sense que la negativa a facilitar aquesta informació voluntària i optativa impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. pugui gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts pel RGPD i la LOPD, sent aquests els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades, oposició, supressió o dret a l’oblit, limitació i portabilitat. Per exercir els mateixos es pot realitzar per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça lopd@lavostrallar.com on serà atesa adequadament la seva sol·licitud.

Aquesta comunicació de sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas d’actuar en representació de tercer, haurà de provar mitjançant document fefaent.

LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L., guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. complirà aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa europea del RGPD i LOPD.

Es conservaran les dades personals mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Així mateix, tot el personal de LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L., així com els seus possibles proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixen el compromís de dur a terme la seva tasca professional respectant la confidencialitat, les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la protecció de Dades.

En aquells casos en què hi hagi autorització, l’empresa LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. i la seva assessora INLEGIS, S.L.P. podran enviar informació tècnic comercial als usuaris.

LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L., podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats que col·laboren amb la mateixa en el tractament de la informació i amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l’usuari.

LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. NO té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no siguin europeus o bé no disposin d’una normativa equivalent a l’europea (Tercers Països). Qualsevol contractació futura de serveis a encarregats de tractament de dades realitzada per LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. sempre complirà amb tots els requisits establerts per la normativa europea de protecció de dades, aplicant en el tractament de les seves dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat d’aquesta informació.

LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web, proporcionant la informació pública i accessible en la Política de Cookies.

LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL, S.L. desenvolupa la seva activitat empresarial de conformitat amb les obligacions d’informació, desenvolupament de procediments i òrgans de control i comunicació interns i altres obligacions previstes en la normativa vigent sobre mesures de prevenció del blanqueig de capitals.