agencia de marketing

Preguntes freqüents a les residències La Vostra Llar sobre la Llei de Dependència (LAPAD).

Residències de gent gran

La Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en Situació de Dependència (LAPAD) genera bastants dubtes a l'hora de conèixer els tràmits necessaris per a optar a rebre ajudes (en serveis o econòmiques) destinades a millorar la qualitat de vida de les persones dependents.

En aquest article intentarem resoldre les preguntes més freqüents que, diàriament, ens fan arribar als centres La Vostra Llar aquelles persones interessades en què als seus familiars dependents se'ls reconegui el dret a rebre una prestació per a atendre les seves necessitats.

La dependència es defineix com un estat de caràcter permanent derivat de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligat a la falta o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

Requisits reconeixement de la situació de dependència:

– Residir a Espanya des de fa cinc anys.

– En cas de no tenir la nacionalitat espanyola, a més de complir el requisit anterior, es regiran per la llei orgànica sobre lleis i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

– Sol·licitar el reconeixement de la dependència (mitjançant el treballador social de serveis socials del municipi pertinent de la persona interessada o bé mitjançant el professional pertanyent al centre residencial o de dia on la persona estigui ingressada. També de manera autònoma es pot requerir un imprès de sol·licitud i emplenar-lo).

– Tenir diagnosticat un dels graus establerts com a situació de dependència.

– Grau I. Dependència moderada:

Quan la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia. També si té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.

– Grau II. Dependència severa:

Quan la persona necessita ajuda per a realitzar diferents activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix el suport permanent d'un cuidador.

– Grau III. Gran dependència:

Quan la persona necessita ajuda per a realitzar diferents activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, a causa de la pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continu d'una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal.

Informació pel reconeixement de grau:

 1. Informe de salut emès per un metge de la sanitat pública o privada que estigui col·legiat.
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 3. Certificat d'empadronament que justifiqui el domicili actual i la residència a Espanya durant els últims cinc anys.
 4. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola han de presentar el certificat de residència legal.
 5. 5. Si la persona sol·licitant és pensionista o ja té un grau reconegut ha de presentar els documents que ho certifiquen.
 6. Si la sol·licitud la realitza un representant legal o un guarda de fet, aquest ha de presentar:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 • La sentència judicial on se'l reconeix com a tal.
 • Declaració de la guarda de fet.

Tramitació del grau:

En els serveis socials de la Comunitat més pròxima al nucli de convivència, en les oficines de la Direcció General de Dependència o bé a través de la pàgina web de la Comunitat Autònoma on resideixi la persona sol·licitant, es pot requerir un imprès de sol·licitud per a tramitar el reconeixement de grau, que, una vegada emplenat, es lliurarà en els registres oficials, com ara els Serveis Socials del municipi.

Serà un funcionari qui valori la situació de dependència en el domicili de la persona (habitatge o residència en la qual es trobi) mitjançant BDV (Barem de Valoració dels Graus i nivells de dependència) o EVE (Escala de Valoració Específica de dependència), un test de valoració de les ABVD (Activitats Bàsiques de la Vida Diària).

Una vegada dictaminada la resolució (en un màxim de tres mesos), la persona ha d'esperar que el treballador de serveis socials o del seu centre residencial es posi en contacte, amb la finalitat de realitzar el programa individual d'atenció (PIA). El PIA és un informe elaborat pels Serveis Socials del municipi de residència de la persona sol·licitant que recull les modalitats d'intervenció més adequades per a la persona en funció dels recursos previstos en la resolució per al seu grau i nivell.

Les prestacions d'atenció a la dependència poden tenir la naturalesa d'un servei o d'una prestació econòmica. La prioritat en l'accés als serveis la determina el grau i nivell de dependència.

Serveis que ofereix la llei de dependència:

 • Servei d'ajuda a domicili
 • Servei de centre de dia i nit
 • Servei de teleassistència
 • Prestació econòmica d'assistència personal
 • Prestació econòmica per a atencions a l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals
 • Prestació vinculada al servei
 • Servei d'atenció residencial

Cal tenir en compte que, amb una resolució de grau I, no es pot ocupar una plaça pública en un centre residencial. Amb un grau III la persona percep una quantia de 474 euros. I amb un grau II, la persona percep una quantia també de 747 euros segons la nova actualització de la Llei de Dependència 2023..

En el cas que la persona millori o empitjori el seu estat de salut es pot sol·licitar una revisió del grau. Pot sol·licitar-se com a mínim al cap de sis mesos, pels treballadors socials, la família o el mateix interessat.

En el cas que la valoració de grau dicti que la persona ha millorat pot produir-se un canvi de grau i, per tant, la quantia econòmica que percep pot variar. De la mateixa manera, si es considera que el servei que rep no és necessari o no és equivalent a la seva necessitat també pot ser substituït per un altre.

Esperem que aquest article pugui resultar d'utilitat a totes aquelles persones interessades a sol·licitar tant el reconeixement i valoració de situacions de dependència com el dret a les diferents prestacions i serveis contemplades pel Sistema.

A residències de gent gran La Vostra Llar som aquí per informar-te i ajudar-te! Contacta'ns

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles