agencia de marketing

CARTA DE SERVEIS

Qui som?

El primer centre geriàtric La Vostra Llar va ser construït fa més de trenta anys, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats assistencials que presenten les persones usuàries en el procés d'envelliment. Comptem amb més de 315 professionals i 660 places residencials en 10 centres ubicats a Barcelona i Girona, concretament a les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, La Selva i el Gironès.

«Treballem en equip de manera coordinada amb la finalitat d'establir un pla individual d'atenció personalitzada al resident».

Serveis

Servei mèdic i d'infermeria
A la vostra disposició per assessorar en relació amb la salut del vostre familiar.
Gestió de medicació.

Assistència 24 hores
En tot el que necessiti el resident, amb professionals que garanteixen el seu benestar, seguretat i protecció.

Treball social
Us assessorarà en relació amb totes les ajudes o tràmits socials.

Fisioteràpia
S'aplicarà el millor tractament per a mantenir o millorar l'autonomia i l'estat físic del resident.

Psicologia
Mitjançant estimulació cognitiva i exercicis psicosocials ajudarà el resident a mantenir o millorar el seu estat psicològic.

Educació social
Amb sessions i exercicis creatius fomentarà el temps d'oci, les relacions socials i la integració del resident en el grup.

Professionals Referents de prevenció
Seguiment de bones pràctiques d'higiene, formació dels equips en identificació de virus, equips específics de prevenció i actuació immediata…

Servei de restauració propi
Menús variats, adaptats als residents i supervisats per dietistes.

Espais sectoritzats

Bugaderia pròpia

Premsa diària/revistes

Videovigilància

Accés a Internet per a familiars, amics i visitants.

Serveis opcionals

Reflexologia podal

Podologia

Dentista

Perruqueria

Òptica

Audiologia

DRETS DE L'USUARI

ARTICLE 19°. Drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns
1. Els usuaris de serveis residencials i diürns, a més dels drets reconeguts en els articles 8, 9 i 10, tenen dret a:

a) L'exercici de la llibertat individual per a ingressar i romandre en l'establiment i per a sortir d'ell, sense perjudici del que estableix la legislació vigent respecte als menors d'edat, les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials d'internament.

b) Conèixer el reglament intern del servei, així com els drets i deures, que s'han d'explicar de manera comprensible i accessible, especialment quan afecten nens i adolescents.

c) Rebre una atenció personalitzada d'acord amb les seves necessitats específiques.

d) Accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general, a l'atenció de totes les necessitats personals, per a aconseguir un desenvolupament personal adequat, en condicions d'igualtat respecte a l'atenció que reben els altres ciutadans.

e) Comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió de manera accessible.

f) El secret de les comunicacions, tret que es dicti una resolució judicial que el suspengui.

g) La intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana, dret que ha de ser recollit pels protocols d'actuació i d'intervenció del personal del servei.

h) Considerar com a domicili l'establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l'entorn familiar, convivencial i social, respectant les formes de vida actuals.

i) Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individual o col·lectivament per mitjà del que estableix la normativa i el reglament de règim intern, i associar-se per a afavorir la participació.

j) Accedir a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes.

k) Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l'entorn on viuen, sempre que respectin els drets de les altres persones.

l) Exercir lliurement els drets polítics, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

m) Exercir la pràctica religiosa, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

n) Obtenir facilitats per a realitzar la declaració de voluntats anticipades, d'acord amb la legislació vigent.

o) Rebre de forma continuada la prestació dels serveis i les prestacions econòmiques i tecnològiques en les condicions que s'estableixin per reglament.

p) No ser sotmès a cap mena d'immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, tret que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones. En aquest últim cas, les actuacions s'han de justificar documentalment, han de constar en l'expedient de l'usuari o usuària i es comunicaran al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que s'estableix en la legislació.

q) Conèixer el cost dels serveis que reben i, en el seu cas, conèixer la contraprestació de l'usuari o usuària.

ARTICLE 20.- Tot usuari té dret a la informació; a rebre voluntàriament al servei social que correspongui, a la intimitat personal (s'entén que l'ús d'una habitació compartida no limita aquest dret); a considerar a la residència com el seu domicili amb caràcter general; a la continuïtat de les condicions contractades, excepte les variables previstes en aquest reglament; a la tutela davant les Autoritats Públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents.

ARTICLE 21.- Previ lliurament del corresponent rebut, la residència es farà dipositària dels diners metàl·lics que lliuri l'usuari perquè en sigueu custodis. Per a poder retirar el dipòsit abans esmentat, es requerirà la presentació del resguard del dipòsit. La residència no es fa responsable de la pèrdua de valor que no sigui dipositat en la forma prevista anteriorment.

ARTICLE 22.- El resident serà tractat per part de tot el personal de l'establiment amb absoluta consideració.

ARTICLE 23.- El resident té dret a continuar mantenint, per part de l'usuari, la relació amb la seva família amb la major fluïdesa possible, així com també amb el seu entorn social i afectiu, afavorint la comunicació amb l'exterior de l'establiment.

ARTICLE 24.- El resident té dret a rebre informació general de la residència en relació als aspectes que ho inclouen i interessen, així com de tots els serveis socials, en els quals podrà participar democràticament, bé de manera personal, bé mitjançant el seu representant legal, quan així ho estableixi la norma reguladora.

ARTICLE 25.- Mantenir la privacitat, mitjançant el secret professional de totes aquelles dades personals que figurin en els seus expedients o historials. Els familiars hauran de notificar a la direcció tots aquells hàbits de l'usuari/al fet que poden ser perjudicials per a ell mateix, per als usuaris/as del centre i per als objectes que es trobin dins del centre.

ARTICLE 26.- El resident podrà tenir en l'entorn més pròxim els objectes i pertinences de més valor emocional. El centre residencial només serà responsable de la pèrdua i/o deterioració dels objectes dels residents quan:

– Es produeixi per una actuació dolosa o negligent del seu personal.
– Els objectes estiguin degudament marcats i guardats en una caixa o estoig.

ARTICLE 27.- El resident té dret al fet que es tingui en compte la seva situació personal i familiar.

ARTICLE 28.- El resident té dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l'establiment i que aquestes siguin estudiades i respostes.

ARTICLE 29.- El resident té dret a morir amb dignitat i acompanyat dels seus sers estimats si pot ser.

ARTICLE 30.- El resident té dret a la llibertat i a no ser sotmès a cap mena d'immobilització o retenció física o farmacològica, sense prescripció mèdica ni supervisió constant, excepte casos de perill imminent per a la seguretat física de l'usuari o de terceres persones.

ARTICLE 31.- La residència té a la disposició dels clients, familiars, responsables o representants fulles de reclamacions.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

ARTICLE 32.- El resident i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció del servei i, especialment, a:

a) Respectar i facilitar la convivència.

b) Complir el que es disposa en el present Reglament de Règim Intern i en el termini del contracte subscrit.

c) Abonar puntualment el preu pactat.

d) Quant a les sortides i absències, hauran de ser comunicades amb la suficient antelació.

ARTICLE 33.- Incompliment de les obligacions: L'incompliment per part de l'usuari i de la persona responsable de les obligacions de l'article anterior serà comunicat pel centre a l'usuari, al seu representant legal o a la persona responsable, al Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), perquè emprengui les actuacions que consideri oportunes, així com al Departament jurídic del centre, a fi que interposi les accions legals pertinents per al cobrament de les mensualitats impagades.

ARTICLE 34.- Queda prohibit fumar fora dels llocs reservats per a això.

ARTICLE 35.- Serà també causa de suspensió de la prestació del servei:

1. Pertorbació del normal funcionament de la residència per part de l'usuari o de la persona responsable d'aquest.
2. Ebrietat habitual o drogoaddicció.
3. La desídia i abandó de la seva higiene personal, negant-se a rebre l'assistència del personal del centre.
4. Negar-se o impedir que es realitzi la neteja diària de la seva habitació.
5. L'intent o assetjament sexual o d'un altre tipus a qualsevol usuari o personal del centre.
6. Quan l'estat psíquic de l'usuari impedeixi la normal convivència i requereixi, segons el parer del responsable sanitari del centre, el seu trasllat a un centre especialitzat.
7. Maltractaments al personal o els clients.

ARTICLE 36.- Els usuaris o familiars d'aquell resident, que no cessi en aquest caràcter (per qualsevol causa), hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i béns de qualsevol tipus en l'improrrogable termini dels 7 dies següents a la baixa, excepte cas de força major, entenent-se que, en cas contrari, el centre podrà fer l'ús que estimi pertinent d'aquests béns.

Quins compromisos adoptem?

– Incorporar a l'estructura organitzativa un model d'Atenció Centrada en la Persona (elaboració de Pla de vida, segons model ACP) que inclogui l'autoavaluació periòdica a través d'auditories internes amb indicadors de qualitat per a millorar l'atenció i analitzar la satisfacció de les persones usuàries.
– Programar accions formatives continuades per a totes les categories professionals amb l'objectiu de millorar l'atenció.
– Aconseguir una participació més gran d'usuaris i familiars en les activitats i els serveis a través d'una oferta diversa d'activitats que atengui les necessitats de cada resident i mitjançant la realització del «Consell de l'avi» on es prenen decisions en relació amb les seves demandes.
– Potenciar el coneixement que tenen les famílies de les activitats, menús i programes que es desenvolupen en la residència a través de RRSS, blog, comunicats i comunicació via directa amb els professionals del centre.
– Personalització de l'atenció a través d'un Pla de Vida basat en els gustos i preferències de la persona usuària.
– Elaboració d'un pla individual on es marquen acords i objectius amb la participació de la persona usuària/familiars des del primer mes d'ingrés en el centre i que estigui actualitzat anualment, si no es requereix abans.
– Fomentar la participació social amb institucions, entitats, associacions pròximes al territori per a realitzar xarxa social i entorn.
– Gestió de queixes i suggeriments en els terminis determinats.
– Creació del Comitè de Rebrots per a poder frenar la transmissió de virus dins del centre.
– Creació del Comitè per a la reducció i eliminació de contencions mecàniques en els centres residencials.
– Creació del Comitè per a la Prevenció d'Úlceres per pressió.
– Realització d'activitats dirigides a la prevenció, el manteniment de capacitats funcionals i a la promoció de la salut, manteniment i seguretat.
– Recerca de caigudes i valoració de mesures correctores o preventives mitjançant registre de caigudes.
– Realització de menús basats en cuina pròpia i equilibrada i pautats per nutricionista que inclouen menú basal, diabètic, diabètic estricte, hiposódico i texturizado.

Com complim els compromisos?

  • A través d'auditories internes mitjançant indicadors de qualitat.

– Nombre de formacions l'any per categoria professional.
Accions formatives per categoria professional.
Nombre de reunions del Comitè per a la reducció i eliminació de contencions mecàniques en els centres residencials durant l'any.
Nombre de reunions del Comitè per a la Prevenció d'Úlceres per Pressió durant l'any.
– Nombre de “Consells de l'avi” l'any, nombre de propostes que finalment s'han aplicat.
– Nombre d' activitats programades per nivells d'autonomia durant l'any.
– Nombre de queixes i suggeriments l'any.
– Nombre de contencions mecàniques l'any.
– Nombre d' úlceres per pressió l'any.
– Nombre de caigudes l'any.
– Nombre de baixes voluntàries d'usuaris l'any.
– Percentatge d'ocupació l'any.
– Nombre d'actualitzacions de grau de dependència l'any.

  • A través de l'enquesta de satisfacció de residents i familiars.

Nivell de satisfacció (de l'1 al 5, considerant l'1 com el nivell més baix de satisfacció i el 5, el de major nivell de satisfacció).
Nota d'atenció rebuda a la residència (de l'1 al 10, considerant l'1 com la nota més baixa i el 10 com la nota més alta)

Com gestionem les queixes i suggeriments?

Les persones usuàries i famílies tenen al seu abast i en el tauler d'anuncis models de reclamació/queixes i suggeriments que, una vegada arriben a Direcció, han de ser comunicades al Departament de Qualitat del Grup i que es resoldran en un termini d'un mes.

Com es poden comunicar amb l'entitat?

Es poden comunicar amb l'entitat a través del correu electrònic de la Direcció del centre i, si el consideren oportú, mitjançant el correu: [email protected], que és el correu directe de la Direcció General del grup.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles