agencia de marketing

CARTA DE SERVEIS

Qui som?

El primer centre geriàtric La Vostra Llar va ser construït fa més de trenta-cinc anys, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats assistencials que presenten les persones usuàries en el seu procés d'envelliment. Comptem amb més de 315 professionals i 660 places residencials en 12 centres situats a Barcelona i Girona, concretament a les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, La Selva i el Gironès.

«Treballem en equip de manera coordinada amb la finalitat d'establir un pla individual d'atenció personalitzada al resident».

Les residències Gràcia (gestionada per La Dorada de Gràcia, SL), Blanes (gestionada per Residencial Blanes, SL), La Rambla (gestionada per L’Hospitalet Residencia d'ancianos, SL),Les Oliveres (gestionada per Resillar Franquicia, SL) , Parc Güell (gestionada per Residencial Parc Güell, SL), Clot (gestionada per Gerond Mèdic, SL), Mataró (gestionada per Residencia d'ancianos Voramar, SL), Reig (gestionada per Residencial Garriga, SL), Les Dàlies (gestionada per Residencial Varsòvia, SL), Terrassa (gestionada per La Vostra Llar Terrassa, SL), Esplugues (gestionada per La Vostra Llar Esplugues, SLU) i La Marina (gestionada per La Vostra Llar La Marina SL) compten amb la següent carta de serveis en la qual es detallen els serveis del centre, drets de l'usuari, obligacions de l'usuari, preus, compromisos, gestió de queixes i suggeriments i canals de comunicació.

Serveis de les residències La Vostra Llar

Servei mèdic i d'infermeria
A la vostra disposició per assessorar en relació amb la salut del vostre familiar.
Gestió de medicació.

Assistència 24 hores
En tot el que necessiti el resident, amb professionals que garanteixen el seu benestar, seguretat i protecció.

Treball social
Us assessorarà en relació amb totes les ajudes o tràmits socials.

Fisioteràpia
S'aplicarà el millor tractament per a mantenir o millorar l'autonomia i l'estat físic del resident.

Psicologia
Mitjançant estimulació cognitiva i exercicis psicosocials ajudarà el resident a mantenir o millorar el seu estat psicològic.

Educació social
Amb sessions i exercicis creatius fomentarà el temps d'oci, les relacions socials i la integració del resident en el grup.

Professionals Referents de prevenció
Seguiment de bones pràctiques d'higiene, formació dels equips en identificació de virus, equips específics de prevenció i actuació immediata…

Servei de restauració propi
Menús variats, adaptats als residents i supervisats per dietistes.

Espais sectoritzats

Bugaderia 

Premsa diària/revistes

Videovigilància

Accés a Internet per a familiars, amics i visitants.

Serveis opcionals de les residències La Vostra Llar

Reflexologia podal

Podologia

Dentista

Perruqueria

Òptica

Audiologia

VIES PER A ACCEDIR AL SERVEI RESIDENCIAL

Tenim diverses vies de contacte general (tant per a places públiques com privades), amb la finalitat de facilitar informació i iniciar els tràmits per a poder accedir al servei residencial: a través de la nostra pàgina web https://lavostrallar.com/, telèfon d'informació general 931 206 153 i correu electrònic info@lavostrallar.com

Les nostres dades de contacte es poden trobar en:

Xarxes socials.
Cercadors de residències.
Llistats proporcionats per treballadors socials de diferents organismes, com a serveis socials, centres de salut, centres cívics, etc.
Publicitat en revistes, díptics, Opis, etc.

En el cas de places públiques, La Vostra Llar compleix rigorosament la llista d'espera de places col·laboradores, a la qual poden apuntar-se adjuntant l'informe de resolució de grau en el centre La Vostra Llar en el qual estiguin interessats.

REQUISITS PER A ACCEDIR AL SERVEI RESIDENCIAL

PLAÇA PÚBLICA

a) Ser major de 65 anys.

b) Tenir reconegut grau II o III.

c) Residència demostrable a Catalunya durant els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

PLAÇA PRIVADA

a) Ser major de 65 anys o presentar un informe d'excepcionalitat emès pel Departament o Administració competent.

RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE

El cost de la plaça pública és de 2.124, 32 euros (IVA del 4% inclòs) per a les residències Blanes, Les Oliveres, Parc Güell, Clot i Reig.

El cost de la plaça privada, al qual cal afegir un IVA del 10%, és el següent:

Reig

2.075€+IVA hab. compartida

2.175€+IVA hab. individual

Blanes

2.175€+IVA hab. compartida

Les Oliveres

2.175€+IVA hab. compartida

2.285€+IVA hab. suite compartida

2.390€+IVA hab. individual

2.500€+IVA hab. suite individual

Mataró

2.390€+IVA hab. compartida

2.600€+IVA hab. individual

Las Dàlies

2.390€+IVA hab. compartida

2.490€+IVA hab. individual

La Rambla

2.400€+IVA hab. compartida

2.450€+IVA hab. suite compartida

2.510€+IVA hab. individual

Gràcia

2.680€+IVA hab. compartida

2.835€+IVA hab. suite compartida

2.800€+IVA hab. individual

Terrassa

2.365€+IVA hab. compartida

2.450€+IVA hab. suite compartida

2.500€+IVA hab. individual

2.675€+IVA hab. suite individual

Parc Güell

2.535€+IVA hab. compartida

2.675€+IVA hab. suite compartida

2.730€+IVA hab. individual

2.785€+IVA hab. suite individual

Clot

2.390€+IVA hab. compartida

2.430€+IVA hab. suite compartida

2.500€+IVA hab. suite compartida con baño privado

2.490€+IVA hab. individual

La Marina

2.500€+IVA hab. compartida

2.700€+IVA hab. suite individual

2.600€+IVA hab. individual

Esplugues

2.650€+IVA hab. compartida

2.850€+IVA hab. suite individual

2.750€+IVA hab. individual

DRETS DE L'USUARI DE LES RESIDÈNCIES LA VOSTRA LLAR

ARTICLE 19°. Drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns
1. Els usuaris de serveis residencials i diürns, a més dels drets reconeguts en els articles 8, 9 i 10, tenen dret a:

a) L'exercici de la llibertat individual per a ingressar i romandre en l'establiment i per a sortir d'ell, sense perjudici del que estableix la legislació vigent respecte als menors d'edat, les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials d'internament.

b) Conèixer el reglament intern del servei, així com els drets i deures, que s'han d'explicar de manera comprensible i accessible, especialment quan afecten nens i adolescents.

c) Rebre una atenció personalitzada d'acord amb les seves necessitats específiques.

d) Accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general, a l'atenció de totes les necessitats personals, per a aconseguir un desenvolupament personal adequat, en condicions d'igualtat respecte a l'atenció que reben els altres ciutadans.

e) Comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió de manera accessible.

f) El secret de les comunicacions, tret que es dicti una resolució judicial que el suspengui.

g) La intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana, dret que ha de ser recollit pels protocols d'actuació i d'intervenció del personal del servei.

h) Considerar com a domicili l'establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l'entorn familiar, convivencial i social, respectant les formes de vida actuals.

i) Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament per mitjà del que estableix la normativa i el reglament de règim intern, i associar-se per a afavorir la participació.

j) Accedir a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes.

k) Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l'entorn on viuen, sempre que respectin els drets de les altres persones.

l) Exercir lliurement els drets polítics, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

m) Exercir la pràctica religiosa, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

n) Obtenir facilitats per a dur a terme la declaració de voluntats anticipades, d'acord amb la legislació vigent.

o) Rebre de forma continuada la prestació dels serveis i les prestacions econòmiques i tecnològiques en les condicions que s'estableixin per reglament.

p) No ser sotmès a cap mena d'immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, tret que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones. En aquest últim cas, les actuacions s'han de justificar documentalment, han de constar en l'expedient de l'usuari o usuària i es comunicaran al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que s'estableix en la legislació.

q) Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l'usuari o usuària.

ARTICLE 20.- Tot usuari té dret a la informació; a rebre voluntàriament al servei social que correspongui, a la intimitat personal (s'entén que l'ús d'una habitació compartida no limita aquest dret); a considerar a la residència com el seu domicili amb caràcter general; a la continuïtat de les condicions contractades, excepte les variables previstes en aquest reglament; a la tutela davant les Autoritats Públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents.

ARTICLE 21.- Previ lliurament del corresponent rebut, la residència es farà dipositària dels diners metàl·lics que lliuri l'usuari perquè en sigueu custodis. Per a poder retirar el dipòsit abans esmentat, es requerirà la presentació del resguard del dipòsit. La residència no es fa responsable de la pèrdua de valor que no sigui dipositat en la forma prevista anteriorment.

ARTICLE 22.- El resident serà tractat per part de tot el personal de l'establiment amb absoluta consideració.

ARTICLE 23.- El resident té dret a continuar mantenint, per part de l'usuari, la relació amb la seva família amb la major fluïdesa possible, així com també amb el seu entorn social i afectiu, afavorint la comunicació amb l'exterior de l'establiment.

ARTICLE 24.- El resident té dret a rebre informació general de la residència amb relació als aspectes que ho inclouen i interessen, així com de tots els serveis socials, en els quals podrà participar democràticament, bé de manera personal, bé mitjançant el seu representant legal, quan així ho estableixi la norma reguladora.

ARTICLE 25.- Mantenir la privacitat, mitjançant el secret professional de totes aquelles dades personals que figurin en els seus expedients o historials. Els familiars hauran de notificar a la direcció tots aquells hàbits de l'usuari/al fet que poden ser perjudicials per a ell mateix, per als usuaris/as del centre i per als objectes que es trobin dins del centre.

ARTICLE 26.- El resident podrà tenir en l'entorn més pròxim els objectes i pertinences de més valor emocional. El centre residencial només serà responsable de la pèrdua i/o deterioració dels objectes dels residents quan:

– Es produeixi per una actuació dolosa o negligent del seu personal.
– Els objectes estiguin degudament marcats i guardats en una caixa o estoig.

ARTICLE 27.- El resident té dret al fet que es tingui en compte la seva situació personal i familiar.

ARTICLE 28.- El resident té dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l'establiment i que aquestes siguin estudiades i respostes.

ARTICLE 29.- El resident té dret a morir amb dignitat i acompanyat dels seus éssers estimats si pot ser.

ARTICLE 30.- El resident té dret a la llibertat i a no ser sotmès a cap mena d'immobilització o retenció física o farmacològica, sense prescripció mèdica ni supervisió constant, excepte casos de perill imminent per a la seguretat física de l'usuari o de terceres persones.

ARTICLE 31.- La residència té a la disposició dels clients, familiars, responsables o representants fulls de reclamacions.

OBLIGACIONS DE L'USUARI DE LES RESIDÈNCIES LA VOSTRA LLAR

ARTICLE 32.- El resident i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció del servei i, especialment, a:

a) Respectar i facilitar la convivència.

b) Complir el que es disposa en el present Reglament de Règim Intern i en el termini del contracte subscrit.

c) Abonar puntualment el preu pactat.

d) Quant a les sortides i absències, hauran de ser comunicades amb la suficient antelació.

ARTICLE 33.- Incompliment de les obligacions. L'incompliment per part de l'usuari i de la persona responsable de les obligacions de l'article anterior serà comunicat pel centre a l'usuari, al seu representant legal o persona responsable, a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), perquè emprengui les actuacions que consideri oportunes, així com al Departament jurídic del centre, a fi que interposi les accions legals pertinents per al cobrament de les mensualitats impagades.

ARTICLE 34.- Queda prohibit fumar fora dels llocs reservats per a això.

ARTICLE 35.- Serà també causa de suspensió de la prestació del servei:

1. Pertorbació del normal funcionament de la residència per part de l'usuari o de la persona responsable d'aquest.
2. Ebrietat habitual o drogoaddicció.
3. La desídia i abandó de la seva higiene personal, negant-se a rebre l'assistència del personal del centre.
4. Negar-se o impedir que es realitzi la neteja diària de la seva habitació.
5. L'intent o assetjament sexual o d'un altre tipus a qualsevol usuari o personal del centre.
6. Quan l'estat psíquic de l'usuari impedeixi la normal convivència i requereixi, segons el parer del responsable sanitari del centre, el seu trasllat a un centre especialitzat.
7. Maltractaments al personal o els clients.

ARTICLE 36.- Els usuaris o familiars d'aquell resident, que no cessi en aquest caràcter (per qualsevol causa), hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i béns de qualsevol tipologia en l'improrrogable termini dels 7 dies següents a la baixa, excepte cas de força major, entenent-se que, en cas contrari, el centre podrà fer l'ús que estimi pertinent d'aquests béns.

Quins compromisos adoptem?

– Incorporar a l'estructura organitzativa un model d'Atenció Centrada en la Persona (elaboració de Pla de vida, segons model ACP) que inclogui l'autoavaluació periòdica a través d'auditories internes amb indicadors de qualitat per a millorar l'atenció i analitzar la satisfacció de les persones usuàries.
– Programar accions formatives continuades per a totes les categories professionals amb l'objectiu de millorar l'atenció.
– Aconseguir una major participació d'usuaris i de familiars en les activitats i els serveis a través d'una oferta diversa d'activitats que atengui les necessitats de cada resident i mitjançant la realització del «Consell del resident» on es prenen decisions en relació amb les seves demandes.
– Potenciar el coneixement que tenen les famílies de les activitats, menús i programes que es desenvolupen en la residència a través de RRSS, blog, comunicats i comunicació via directa amb els professionals del centre.
– Personalització de l'atenció a través d'un Pla de Vida basat en els gustos i preferències de la persona usuària.
– Elaboració d'un pla individual on es marquen acords i objectius amb la participació de la persona usuària/familiars des del primer mes d'ingrés en el centre i que estigui actualitzat anualment, si no es requereix abans.
– Fomentar la participació social amb institucions, entitats, associacions pròximes al territori per a realitzar xarxa social i entorn.
– Gestió de queixes i suggeriments en els terminis determinats.
– Creació del Comitè de Rebrots per a poder frenar la transmissió de virus dins del centre.
– Creació del Comitè per a la reducció i eliminació de contencions mecàniques en els centres residencials.
– Creació del Comitè per a la Prevenció d'Úlceres per pressió.
– Realització d'activitats dirigides a la prevenció, el manteniment de capacitats funcionals i a la promoció de la salut, manteniment i seguretat.
– Recerca de caigudes i valoració de mesures correctores o preventives mitjançant registre de caigudes.
– Realització de menús basats en cuina pròpia i equilibrada i pautats per nutricionista que inclouen menú basal, diabètic, diabètic estricte, hiposòdic i texturitzat.

Com complim els compromisos?

Els compromisos de qualitat dels centres La Vostra Llar s'estableixen per a mantenir els estàndards de qualitat dels nostres serveis. En els quadres de comandament de cadascun dels centres La Vostra Llar, es fixen objectius i accions mesurables per a garantir la millora contínua dels serveis que oferim.

Promoure Bones Pràctiques

Generem espais de reflexió i treball amb els equips interdisciplinaris dels centres.

Creem comitès de treball social, psicologia, educació social, infermeria, fisioteràpia, etc. en els quals es generen actes, que ens permeten mesurar els resultats de cada àrea.

En cadascun dels comitès, es programen activitats adequades per als residents, es promou la reducció de contencions, es fomenta l'autonomia de les persones usuàries i el desenvolupament d'una vida activa. S'analitzen les lesions cutànies produïdes per l'immobilisme i es proposen mesures per a la seva reducció. S'impulsen espais familiars per a aconseguir involucrar a persones de l'entorn en el procés vital del resident, s'estableixen accions per a millorar l'atenció centrada en la persona, etc.

Promovem auditories internes dels diferents departaments que avaluen el compliment del quadre de comandament existent en cadascun dels centres La Vostra Llar.

Compromís amb el nostre entorn

S'avalua de manera constant l'opinió del servei que reben els nostres usuaris i els seus familiars, a través d'enquestes de satisfacció que són anuals i anònimes.

Promovem la participació de les famílies en la vida del centre, convidant-les a participar en les reunions de PIAIS, l'acta de les quals recull les informacions, valoracions i propostes de les actuacions interdisciplinàries per a cada usuari.

Mitjançant el nostre programari de gestió Resiplus es duu a terme la gestió integral dels centres i les seves diferents àrees (mèdica, infermeria, personal tècnic, personal d'atenció directa, farmàcia, qualitat, recepció, incidències, etc.). Es registra diàriament la informació específica de cada àrea, que pot ser consultada a través de pantalles tàctils instal·lades en els centres i en remot a través d'ordinadors i portàtils. D'aquesta manera, s'obté una informació exacta i actualitzada de cada centre. Podem aconseguir llistats i informes de totes les àrees de gestió i, mitjançant avisos del programari, es detecten aquells indicadors que no compleixen els objectius marcats.

El programa d'activitats dels centres La Vostra Llar mostra un ampli ventall de propostes d'entreteniment i oci que tenen en compte les característiques, preferències i gustos dels usuaris. El centre ha de facilitar espais i recursos perquè la persona que viu en el centre pugui mantenir els hàbits previs al seu ingrés residencial, desenvolupar projectes personals o descobrir noves aficions.

Per això, l'elaboració detallada de la història de vida de la persona, juntament amb l'anàlisi de l'equip interdisciplinari i l'intercanvi d'informació amb les famílies, permetrà personalitzar les activitats per a treballar, potenciar i millorar la situació de cada usuari.

En concret, en els centres La Vostra Llar s'ofereix un ampli nombre d'activitats setmanals, que desenvolupen i imparteixen els equips professionals de les diferents àrees d'atenció: fisioteràpia, psicologia o teràpia ocupacional, entre altres.

Per a fomentar l'autonomia personal dels residents i potenciar les relacions socials dins i fora del centre, es duen a terme projectes de voluntariat amb joves i propostes d'integració amb l'entorn. Aquest programa és un recurs dinàmic que s'actualitza diverses vegades a l'any.

A més del registre digital diari de les activitats en les quals participa l'usuari, s'organitzen comissions de residents en les quals, a través de xerrades en grup, expressen la seva conformitat o disconformitat amb el programa d'activitats. Al final de cada comissió es redacta una acta i es du a terme una reunió de devolució per a informar els usuaris dels resultats obtinguts.

Com a indicadors de qualitat es valoren i registren en l'àmbit intern les activitats que s'han portat a cap en col·laboració amb entitats externes i de l'entorn per a fomentar la integració de l'usuari en l'entorn comunitari. Es valora el seu compliment en el quadre de comandaments del centre.

Es manté activa la gestió de la present carta de serveis i el quadre de comandament, analitzant els objectius proposats i el seu corresponent grau de compliment en cada àrea.

 • A través de l'enquesta de satisfacció de residents i familiars.

Nivell de satisfacció (de l'1 al 5, considerant l'1 com el nivell més baix de satisfacció i el 5, el de major nivell de satisfacció).
Nota d'atenció rebuda a la residència (de l'1 al 10, considerant l'1 com la nota més baixa i el 10, com la nota més alta).

 • A través d'auditories internes mitjançant indicadors de qualitat.

– Nombre formacions anuals per categoria professional.
Accions formatives per categoria professional.
Nombre de reunions anuals del Comitè de fisioteràpia per la reducció i eliminació de contencions mecàniques als centres residencials i la prevenció de caigudes de les persones usuàries.

   • Reducció i eliminació de contencions mecàniques
  • El comitè de fisioteràpia, integrat pels professionals de fisioteràpia dels centres La Vostra Llar, es reunirà un mínim de dues vegades a l'any, sota la supervisió del departament de Qualitat.
  • Informarà i/o formarà a tots els agents implicats en l'ús de mesures alternatives i en el coneixement dels riscos que suposa l'aplicació de contencions.
  • El seu objectiu serà disminuir o evitar la utilització de dispositius de contenció mecànica a persones usuàries i impulsar recomanacions de mesures de prevenció.
  • Garantirà la màxima qualitat dels serveis sanitaris mitjançant el desenvolupament d'una pràctica assistencial segura que avança cap a la contenció mecànica 0.
  • Difondrà el coneixement del protocol de La Vostra Llar d'eliminació de contencions.
  • El departament de Qualitat realitzarà auditories internes periòdiques per a verificar i supervisar els registres de contencions, quantificar el nombre de contencions, assegurar el respecte dels drets de l'usuari i fomentar mesures alternatives per a avançar cap a la contenció mecànica 0.
   • Prevenció de caigudes de persones usuàries
  • El comitè de fisioteràpia, integrat pels professionals de fisioteràpia dels centres La Vostra Llar, es reunirà un mínim de dues vegades a l'any, sota la supervisió del departament de Qualitat.
  • Informarà i/o formarà a tots els agents implicats en les actuacions per a prevenir caigudes de les persones usuàries.
  • Establirà les mesures tècniques i terapèutiques necessàries per a evitar les caigudes de les persones usuàries.
  • Difondrà el coneixement del protocol de caigudes de La Vostra Llar.
  • El departament de Qualitat realitzarà auditories internes periòdiques per a verificar i supervisar els registres de caigudes, quantificar el nombre de caigudes, assegurar la identificació dels valors de risc a partir de factors intrínsecs (patologies, fàrmacs, desorientació, etc.) i extrínsecs (sòls irregulars, poca il·luminació, equipaments inadequats, etc.) i confirmar que s'ha informat les famílies de les persones usuàries amb risc de caigudes.

Nombre de reunions anuals del Comitè d'infermeria per la Prevenció d'Úlceres per Pressió..

  • El comitè d'infermeria, integrat pels professionals de l'equip d'infermeria dels centres La Vostra Llar, es reunirà un mínim de dues vegades a l'any, sota la supervisió del departament de Qualitat.
  • Establirà el conjunt d'actuacions que es realitzaran en els centres La Vostra Llar per a garantir la cura de la integritat cutània i evitar l'aparició de lesions de la pell i teixits subjacents per una pressió excessiva i prolongada en una àrea del cos.
  • Informarà i/o formarà a tots els agents implicats en la prevenció, localització i tractament de les úlceres per pressió.
  • El seu objectiu serà evitar les úlceres per pressió en les persones usuàries i l'aplicació de mesures preventives.
  • Difondrà el coneixement del protocol de La Vostra Llar d'úlceres per pressió.
  • El departament de Qualitat realitzarà auditories internes periòdiques per a verificar i supervisar els registres d'úlceres per pressió, quantificar el nombre d'úlceres per pressió, assegurar la identificació de les persones usuàries de risc i confirmar que s'ha informat les famílies sobre el risc d'úlceres per pressió o possibles aparicions de lesions.

Nombre de “Consells participatius” anuals i nombre de propostes que finalment s'han aplicat.

  • El Consell de Participació de Centre (CPC), òrgan de participació format per residents, familiars, direcció del centre, treballadors i administració pública local, durà a terme reunions periòdiques, mínim una vegada a l'any.
  • L'avís de la constitució del consell de participació es penjarà en el tauler d'anuncis del centre.
  • La Direcció del centre recollirà les propostes de candidatures i convocarà eleccions si s'ha presentat el nombre suficient de persones per a constituir el consell.
  • En el supòsit que no s'hagin presentat persones candidates, la direcció del centre pot proposar que es presentin a les eleccions aquelles persones que cregui que podrien formar part.
  • La jornada d'eleccions es penjarà en el tauler d'anuncis del centre.
  • Una vegada finalitzat el procés electoral es constituirà el consell de participació de centre.
  • En aquest espai podran expressar les seves preocupacions, opinions i suggeriments sobre la vida en la residència.
  • El CPC fomentarà la col·laboració i la presa de decisions conjuntes per a millorar la qualitat de vida en el centre.
  • Els assumptes comuns que s'aborden inclouen la qualitat de l'atenció, la seguretat, la programació d'activitats i les polítiques de la residència.
  • Els resultats de les reunions es faran públics i seran registrats en una acta, que estarà signada per tots els components del consell.

– Nombre d'activitats programades anuals per nivells d'autonomia.

– Nombre de baixes voluntàries d'usuaris anuals.

– Nombre d'actualitzacions de grau de dependència anuals.

  • Registre en el programari de gestió sociosanitària i administrativa per a l'atenció de persones grans en centres residencials. 

– Nombre de queixes i suggeriments anuals.

   • Com gestionem les queixes i suggeriments?
  • Les persones usuàries i famílies tenen al seu abast i en el tauler d'anuncis models de reclamació/queixes i bústia de suggeriments que, una vegada arriben a la Direcció del centre residencial, han de ser comunicades al Departament de Qualitat del Grup qualitat@lavostrallar.com i que es resoldran en un termini d'un mes.

Com es poden comunicar amb l'entitat?

Es poden comunicar amb l'entitat a través del correu electrònic de les persones responsables de la gestió del servei del centre residencial (Direcció i Treball Social) o mitjançant correu postal.

Reig

MARC RUIZ: direccio.reig@lavostrallar.com

MONICA MORENO: ts.reig@lavostrallar.com

Rda. del Carril, 78, 08530 La Garriga, Barcelona

Blanes

JULIÀ DALMAU: direccio.blanes@lavostrallar.com

PAULA SALA: ts.blanes@lavostrallar.com

C. Josep Tarradellas, 44, 17300 Blanes, Girona

Les Oliveres

MICAELA BOZZI: direccio.oliveres@lavostrallar.com

ELENA TRAMPAL: ts.oliveres@lavostrallar.com

C. de las Golondrinas, 7, 17150 Sant Gregori, Girona

Mataró

ELISA TOMÁS: direccio.mataro@lavostrallar.com

MIREIA ROM: ts.mataro@lavostrallar.com

C. de Tordera, 8, 08302 Mataró, Barcelona

Les Dàlies

ANNA BLASCO: direccio.dalies@lavostrallar.com

MONTSERRAT CAPEL: ts.dalies@lavostrallar.com

C. de Varsovia, 16, Horta-Guinardó, 08041 Barcelona

La Rambla

LICETT ARDILA: direccio.rambla@lavostrallar.com

EVA JEREZ: ts.rambla@lavostrallar.com

Rambla Just Oliveras, 48, 08901 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Gràcia

MARTA PLANAS: direccio.gracia@lavostrallar.com

MONTSERRAT CAPEL: ts.gracia@lavostrallar.com

C. Gran de Gràcia, 226, Gràcia, 08012 Barcelona

Terrassa

SANDRA PASCUAL: direccio.terrassa@lavostrallar.com

MERITXELL VILALTA: ts.terrassa@lavostrallar.com

C. del Puig Novell, 20, 08221 Terrassa, Barcelona

Parc Güell

ELISABET BERTRAN: direccio.guell@lavostrallar.com

ELISABET BERTRAN: ts.guell@lavostrallar.com

C. de la Virgen de la Salud, 39, Gracia, 08024 Barcelona

Clot

NÚRIA PIQUER: direccio.clot@lavostrallar.com

EVA JEREZ: ts.clot@lavostrallar.com

Gran Via de les Corts Catalanes, 871, Sants Martí, 08018 Barcelona

La Marina

TANIA DÍAZ direccio.lamarina@lavostrallar.com

ÁNGELES LÓPEZ ts.lamarina@lavostrallar.com

C. de la Foneria, 29, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona

Esplugues

ÁNGELES LÓPEZ ts.lamarina@lavostrallar.com

C. de Gaspar Fàbregas i Roses,5, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

També, si ho consideren oportú, poden comunicar-se amb l'entitat a través del mail lavostrallar@lavostrallar.com, que és el correu directe de la Direcció general del grup.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles